sokolova.dk

10 useful constructions for argumentation and reference

Elena Sokolova, August 19th 2022

While replying to an email or writing an argumentation, you may need to refer to an idea or structure your argumentation. There are many tools for that in Danish. In this blog post, you can learn some of the most common ones.

1. angående = regarding

Angående min beslutning om at skifte job (=>remember inversion) synes jeg, at jeg kommer til at savne mine kolleger, men samtidig glæder jeg mig til at få nye kompetencer. = Regarding my decision to change job, I think I will miss my colleagues, but at the same time I am looking forward to gaining new skills.

Angående forslaget om, at universiteter skal indføre optagelsesprøver, synes jeg, at det er en effektiv løsning på at forebygge frafald. = Regarding the proposal that universities should introduce entrance exams, I think it is an effective solution to prevent dropouts.

2. når det kommer til noget/når det kommer til, at … = when it comes to somehting/to the fact that …

Når det kommer til samarebjde mellem ledelse og medarbejere, er det en af de vigtigste forhold, der spiller en role for de ansattes trivsel på arbejde. = When it comes to cooperation between management and employees, it is one of the most important factors that play a role in employee well-being at work.

3. med hensyn til noget/Med hensnyn til, at … = as to something/As to the fact, that …

Med hensyn til jobsøgning er der mange nyuddannede, der har det svært ved at finde deres første rigtige job efter en afsluttet uddannelse. = As to the job search, there are many new graduates who find it difficult to find their first real job after completing their education.

4. at have betydning for noget = to have impact on something

Der er forskellige forhold, der har betydning for, hvad der er afgørende for ens jobmuligheder efter afsluttede studier. = There are different factors/conditions that have an impact on what is decisive for one’s job opportunities after completing studies.

5. jeg er enig/uenig/delvis enig i noget/jeg er enig/uenig/delvis enig i, at … = I agree on something/I agree on that …

Der er forskellige forhold udover selve uddannelsen, der kan have indflydelse på nyuddannedes jobmuligheder. Jeg er enig/uenig/devlist enig/helt uenig i, at sprogkundskaber er vigtige. = There are various conditions besides the education itself that can have an influence on the job opportunities of new graduates. I agree/disagree/strongly agree/strongly disagree that language skills are important.

6. at skyldes - be caused by; noget skyldes noget eller noget skyldes, at.. (s-ending in present tense and infinitive)

De unges beslutning om at tage et sabbatår skyldes, at de måske ikke er sikre på, hvad de skal læse videre på universitetet. = The young people’s decision to take a sabbatical may be caused by the fact, that they are not sure about what they should study at the university.

Udviklingen/Tendencen, som diagrammet viser, kan eventuelt skyldes de følgende årsager. = The development/Trend shown by the chart may possibly be due to the following reasons.

7. det kommer an på noget/der kommer at på, om/hvorvidt (=whetehr)/hvor/hvornår/… = it depends on something/it depends on whether/where/when …

Man kan diskutere, i hvor høj grad personlighed er en vigtigere faktor end faglighed. Efter min mening kommer det an på en konkret situation, og det kommer især an på, hvilket område eller fag man søger job i. = One can debate the extent to which personality is a more important factor than professionalism. In my opinion, it depends on a specific situation, and it especially depends on which field or subject you are looking for a job in.

8. hvorvidt = whether/if (alternative/hesitation)

To avoid writing two times ‘om’, where the first one is ‘about’ and the other one is ‘whether, as after the verb ‘spørge om’ use ‘hvorvidt’ in the subordinate clause in the meaning ‘if/whether’. Do not use ‘hvis’, which is only conditional in Danish, unlike the English ‘if’.

Jeg spørger, om (=if/whether) det er en god ide. = I ask, whether/if it is a good idea.

Du spørger i din email om (=about), hvorvidt (=if/whether)) det er en godt ide. = You ask me in your mail about, whether/if it is a good idea.

9. en årsag, mange årsager til noget/til, at … - a reason, mane reasons for something/for the fact that…

Der kan muligvis være flere årsager til udvklingen/tendensen/situationen/forskellen/forskelle, som diagrammet viser. = There may be several reasons for the development/trend/situation/difference/differences shown in the chart.

Der kan være flere årsager til, at der er sket et fald/en stigning i antallet af trafikulykker. = There may be several reasons why there has been a fall/increase in the number of traffic accidents.

Der findes muligvis flere årsager/en række årsager til forskellen i stressniveau blandt på tværs af forskellige aldersgrupper. = There may be several reasons/a number of reasons for the difference in stress level among across different age groups.

Endnu en årsag kan være, at … = Another reason could be that …

Endelig kan det skyldes, at … = Finally, it an be caused by the fact, that …

For more information on how to argument about reasons, you can watch my video How to explain reasons

10. på den ene side = on the one side + på den anden side = on the another side; til gengæld = on the contrary (only in the compensatory meaning)

Der er fordele og ulemper ved at tage på et praktikophold i udlandet. På den ene side kan det være lidt hårdt for dig at at bo et nyt sted uden familie eller venner i nærheden af, og lønnen er heller ikke særlig høj. Til gengæld/På den anden side er priser i Tyskland heller ikke så høje som i Danmark, så du kan bruge dine opsparinger i længere tid. = On the one hand, living in a new place without family or friends nearby can be a little hard for you, and the salary is not very high either. On the other hand/On the contrary, prices in Germany are also not as high as in Denmark, so you can use your savings for a longer time.

Do you have questions, comments or suggestions - email to elena@sokolova.dk.